Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit privacy statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen en over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Commis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Niet al deze gegevens worden bij iedereen gevraagd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld die nodig zijn om het product aan uw vraag aan te passen of u een passend advies te kunnen geven.
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Commis verwerkt, in sommige gevallen, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras; wanneer wij foto’s van personen van u ontvangen om te verwerken in de gevraagde producten.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wanneer u als volwassenen deze gegevens aan ons verstrekt voor passende producten of advies.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@commis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en alleen als gebruik voor dat doel nodig is:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om product/advies aan te passen aan uw vraag en de mogelijkheden van de gebruiker.
 • Commis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij ons worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor we uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Gegevens met betrekking tot betalingen ten aanzien van gekochte producten/diensten bewaren wij 7 jaar, nu daar de fiscale bewaarplicht geldt.

Gegevens die nodig zijn om tot een product/advies te komen bewaren we tot maximaal 1 jaar na levering, behalve voor de naam/adres/email/telefoonnummer en eventuele geleverde foto’s. Deze bewaren we tot maximaal 3 jaar na het laatst geleverde product. Dit heeft als reden dat u dan deze gegevens niet opnieuw hoeft aan te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Inzage: U vraagt uw gegevens bij ons op en wij sturen u de gegevens die wij van u hebben vastgelegd.

Rectificatie: Wanneer wij over onjuiste gegevens beschikken, kunt u ons de correcte gegevens doorgeven en wij verwerken deze dan in ons systeem.

Wissen: U kunt ons vragen uw gegevens te wissen indien uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of als u uw toestemming intrekt. 

Uw rechten uitoefenen

U kunt u verzoek voor inzage, rectificatie of wissen digitaal indienen bij info@commis.nl of per post (zie contactgegevens onderaan deze verklaring)

Vermeld bij het wissen van uw gegevens in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dat moeten doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. (Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy)

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Om uw gegevens te beschermen nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen.

 • Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met wachtwoorden.
 • Gegevens op papier worden in een afsluitbare ruimte bewaard.
 • Wij maken gebruik van bitdefender 2018 total security.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerde personen.

Contactgegevens

Commis
Oudlandstraat 22
4926RD Lage Zwaluwe
telefoonnummer: 0168-480370
email-adres: info@commis.nl

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018